چو تخته پاره بر موج ...

نه بسته ام به کس دل، نه بسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من

چو تخته پاره بر موج ...

نه بسته ام به کس دل، نه بسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من

بایگانی
آخرین مطالب

رفیق مویرگی...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها

حلالش نمی کنم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها

رها میشیم...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها

دلخوش به...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها

انعطاف ندارم.

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها

هیچ طوری نیست!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها

سفر/زندگی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • رها رها